Ақпараттық хат - 2019 жылға арналған журнал тақырыптарының тематикасы
"Үлкен Алтай әлемі" Халықаралық журналының редакциясы 2019 жылы жариялауға арналған материалдарды қабылдайды. 4 тақырыптық нөмірлер шығару жоспарлануда

Авторларға арналған нұсқаулық

 

Құрметті авторлар, «Үлкен Алтай Әлемі - Мир Большого Алтая» халықаралық ғылыми журналы редакторлары бұрын жарияланбаған авторлық қолжазбаларды қабылдайды.

 

Авторлар қолжазбаны электронды түрде журналдың мекен-жайына жіберуге шақырылады: e-mail...

1. Ғылыми қолжазбаны жазу ережелері.

1.1. Авторлар қолжазбаларды редакторларға 1-қосымшада берілген материалдарды жобалау ережелеріне сәйкес қатаң түрде ұсынады.

1.2. Жіберілген мақалалар 2-қосымшада келтірілген құрылымға сәйкес болуы керек (толық аты-жөні, барлық авторлардың жұмыс орны, мақаланың тақырыбы мен аңдатпасы, түйін сөздер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде және электрондық пошта мекенжайы болуы керек), 4-қосымшада Мақала үлгісі.

1.3. Библиографиялық тізім мақаланың мәтінінен кейін ГОСТ Р 7.05-2008 талаптарына сай, РҒЦИ белгілеген бірыңғай форматта сәйкес беріледі. Библиографиялық сілтемелердің мысалдары 3-қосымшада келтірілген.

1.4. Материалдарды алғаннан кейін қолжазба рецензиялауға жіберіледі.

1.5. Оң пікірді алғаннан кейін редакторлар мақаланы жариялау үшін мақаланың қабылданғаны туралы, сондай-ақ мақаланы түзетуге және толықтыруға тиісті рецензенттер мен редакторлардың түсініктемелерінен хабардар етеді. Редакция мақаланы жариялаудан бас тартқан жағдайда авторға дәлелді бас тартуды жібереді.

1.6. Авторлар фактілердің, баға ұсыныстарының, статистикалық және социологиялық деректердің, дұрыс атаулардың, географиялық атаулардың және басқа да мәліметтердің іріктелуі мен дәлдігіне жауапты. Редакторлар редакциялық өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Редакция автордың көзқарасымен (талқылау тәртібімен) бір болмасада материалдарды жариялай алады.

1.7. Журналдың бір нөмірінде бір автордың бірден көп мақаласы жариялануы мүмкін.

1.8. Мақалалардың толық мәтінді нұсқалары, аннотациялар, негізгі сөздер, авторлар туралы ақпарат қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жариялаудың ресми сайтында Интернетте еркін қол жетімді: 

1-қосымша. Материалдарды рәсімдеу ережелері

Мақалалар e-mail (e-mail: Алтайтану) арқылы беріледі және төменде берілген нұсқа бойынша ресімделеді.

Мақаланың мәтінін ресімдеу:

Қолжазба көлемі: 1 б.т.

Өрістер : оңы мен солынан – 2 см, астыңғы және үстіңгі жағы – 2 см.

Мақаланың негізгі мәтіні Word редакторында теріледі.

Негізгі мәтіндік қаріп – Arial. Мәтін 11 кг, жол аралығы - бір жарым. Стильдің біртектілігі үшін қаріп белгілеулерін пайдаланбаңыз (курсив, астын сызу және т.б.). Параграфтың бірінші жолының шегі - 1 см. Комплексті формулалар WinWord-те орнатылған MS Equation 3.0 формулярлық редакторы арқылы орындалады. Формулалар бағананың ортасында шегініссіз орналасады, олардың реттік нөмірі жақшада көрсетіледі және бағанаға (бет) оңға қарай ауысады. Мақаладағы жалғыз формула нөмірленбейді. Жоғарыда және төмендегі формулалар мәтіннен қосымша аралықта бөлінбейді.

Мәтіндегі формулаларға сілтеме жасау үшін, жақшалар пайдаланылады - (1), әдеби көздерге - доғал жақшалар (Мәжитов, 2016: 56). Библиографиялық тізім мақаланың соңында 14 кг құрайды, бұл сан әліпбилік тәртіппен нөмірленусіз жіберіледі.

Мақалада ӘОЖ коды, мақаланың атауы, авторлардың толық аты-жөні (толығымен), ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, лауазымы, жұмыс орындалған ұйымның атауы, мақаланың аңдатпасы (0,5 бет) және түйін сөздер (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 10 сөз) электрондық пошта мекенжайы.

Мақаланың графикалық ресімделуі:

Суреттер Corel Draw 11.0 графикалық редакторында немесе MS Office 97, 98, 2000 немесе 2007 графикалық қосымшаларында векторлық форматта орындалады.

Графика, суреттер және фотосуреттер авторға ыңғайлы түрде алғаш рет айтылғаннан кейін мәтінге енгізіледі.

Сурет тақырыптары (14 кг, қалыпты):

- Суреттегі суреттердің астына ортасында реттік нөмірі бар Сурет сөзін келтіріңіз (14 кг, қалыпты);

- кестенің үстіңгі жағында оң жаққа ауысып, реттік нөмірімен (14 кг, қалыпты) кестеден кейін. Мәтіндегі жалғыз сурет немесе кесте нөмірленбейді. 

2-қосымша. Мақаланың құрылымы:

ӘОЖ

Тақырыбы(ағылшын тілінде).

Автордың аты, әкесінің аты, тегі ағылшын тілінде.

Шегіністен кейін: ағылшын тіліндегі автор туралы ақпарат: ұйым, ел

Шегіністен кейін: аңдатпа - 200 сөз (ағылшын тілінде), түйін сөздер – 10 сөзге дейін (ағылшын тілінде). Түйін сөздер бірінен бірі нүктелі үтірмен ажыратылады.

Шегіністен кейін: мақала мәтіні (ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде).

Мақала құрылымы:

1 Кіріспе (зерттелетін мәселенің өзектілігі);

2 Материал және әдістер (материалдар мен әдістер екшеленіп жазылады);

3 Талқылау (талқылау авторлардың қайсысы осы зерттеу тақырыбымен айналысатындығын сипаттайды);

4 Нәтижелер (мақаланың негізгі бөлігі);

5 Қорытынды (ой қорыту);

6 Алғыс айту (егер мақала ғылым қорының қаржылық қолдауымен жасалса)

Әдебиет (түпнұсқа тілінде). Әдебиет бөлімінде алфавиттік тәртіпте әдебиетке немесе дерек көздеріне кем дегенде 20 сілтеме ашылуы керек.Анықтамалар (транслитерацияда сілтеме ағылшын тілінде болмаса, семантикалық ағылшын тілінде жақшалар бар) Егер соңында сілтеме орыс тілінен аударылған болса (орыс тілінде) көрсетіледі.

ӘОЖ

ТАҚЫРЫБЫ (қазақ тілінде)

Автордың аты, әкесінің аты, тегі қазақ тілінде.

автор туралы қазақ тілінде: ұйым, ел, іскерлік мекен-жайы, дәрежесі, атағы, электронды поштасы

Шегіністен кейін: аңдатпа - 200 сөз (қазақ тілінде), түйін сөздер – 10 сөзге дейін (қазақ тілінде). Түйін сөздер бірінен бірі нүктелі үтірмен ажыратылады.

ӘОЖ

ТАҚЫРЫБЫ (орыс тілінде)

Автордың аты, әкесінің аты, тегі орыс тілінде.

автор туралы орыс тілінде: ұйым, ел, іскерлік мекен-жайы, дәрежесі, атағы, электронды поштасы

Шегіністен кейін: аңдатпа - 200 сөз (орыс тілінде), түйін сөздер – 10 сөзге дейін (орыс тілінде). Түйін сөздер бірінен бірі нүктелі үтірмен ажыратылады.

 

Қосымша  3

Библиографиялық сілтемелерді ресімдеу

Өтініштер тізімі мақаланы толтырады және «Әдебиет» айдарында жарияланады. Әдебиеттер алфавиттік тәртіпте көрсетілген. Бұл мақалада келтірілген жұмыстар ғана болуы керек. Әдебиеттерге сілтеме нөмірленбеген, бірақ жақшаға салынған сілтемелер арқылы көрсетілуі керек - автордың есімін және жұмыс жылын жақшада көрсетіп, бет нөмірін қос нүктемен бөліп көрсету керек (Абжанов, 2016: 7). Егер автордың тегі емес, мақала жинағына сілтеме берілсе, сіз еңбектің бас редакторының (немесе құрастырушының) тегін немесе коллекция тақырыбынан бір-екі сөзді көрсете аласыз. Егер авторы немесе құрастырушысы белгілі емес материалға (газет мақалалары және т.б.) сілтеме жасалса, материалдың атауының басталуынан бастап бір немесе екі сөз көрсетіледі (Тарих сұрақтары, 2016). Қысқартуларға ыңғайлы атаулар қысқартылуы мүмкін, мысалы, «Орыс географиялық қоғамы» - ОГҚ (ОГҚ, 1901: 101-125). Екі автормен бірлесіп жазылған мақалаларға немесе кітаптарға сілтеме жасағанда екі автор (Смағұлова, Токанов, 2016: 15) көрсетіледі. Үш немесе одан да көп авторлармен бірлесіп жазылған мақалаларға немесе кітаптарға сілтеме жасағанда, бірінші автордың атын көрсетіп, «және т.б.» деп жазыңыз (Қозыбаев және басқалар, 1996 ж.); шетелдік басылымдар үшін - «және т.б.» (Vert et al., 2001). Сол жылы шығарылған бір автордың туындыларына сілтеме жасаған кезде, шығарылған жылы (Бугай, 1991а), (Бугай, 1991б), а, б, c латын әріптерін қосу керек. Мәтіндегі архивтік дереккөздер толығымен ашылады: (ҚР ПМ, Қ.174. Т.1. І. 2750, П. 23).

Диссертациялар мен диссертациялардың рефераттарына сілтеме жасау ұсынылмайды.

Ресімдеу үлгілері

Монография:

Полян, 2001 - Полян П.М. Не по своей воле: История и география принудительных миграций в СССР. М.: ОГИ-Мемориал, 2001. 328 с.

Ұжымдық  монография:

Безугольный, Бугай, Кринко, 2012b - Безугольный А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: проблемы истории, историографии и источниковедения. М.: Изд-во Центрполиграф, 2012. 479 с.

Мақала:

Исакиева, 2015 - Исакиева З. Роль чеченцев в развитии горно-металлургической промышленности Центрального Казахстана в 1944-1957 гг.// Теория и практика общественного развития. 2015. №20. [Электронды ресурс] / URL: (Кіру уақыты 11.11.2016).

Мұрағат дереккөздері:

ШҚОММ – Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік мұрағаты Қ.1п. Т.1. І.3420. 45 п.

 

Транслитерация. Транслитерация процесін автоматтандыру үшін автоматты түрде транслитерациядан кейін нәтиженің дұрыстығын тексеріп, қажетті түзетулерді жасауыңыз керек. Транскрипттелген сілтемелер аналитикалық өңдеу үшін маңызы бар элементтерді ғана қамтуы керек (авторлардың толық атауы, түпнұсқа дереккөз атауы, шығу деректері). Библиографияда испансыз алфавиттерді пайдаланатын тілдердегі жұмыстардың аталымдары ағылшын тіліне аударылып, тік жақшаларға салынған болуы керек; түпнұсқа атаулар транслитерациялануы керек, түпнұсқа тілін шаршы жақшаларда көрсету керек. Кітапқа сілтеме жасаған жағдайда, баспагердің аты (егер бұл мекеменің атауы болса) ағылшын тіліне аударылуы керек, қалған барлық жағдайларда транслитерацияланған, басылым орны - аударылған. 

Транслитерациялау үлгісі:

 

Безугольный, Бугай, Кринко, 2012b - Безугольный А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: проблемы истории, историографии и источниковедения. М.: Изд-во Центрполиграф, 2012. 479 с.

 

Bezugol'nyj, Bugaj, Krinko, 2012b - Bezugol'nyj A.Ju., Bugaj N.F., Krinko E.F. Gorcy Severnogo Kavkaza v Velikoj Otechestvennoj vojne 1941–1945 gg.: problemy istorii, istoriografii i istochnikovedenija.[ The mountaineers of the North Caucasus in the great Patriotic war of 1941-1945: the problems of history, historiography and source studies] M.: Izd-vo Centrpoligraf, 2012. 479 s. [In Russian]

4-қосымша. Мақаланы ресімдеу үлгісі 

UDC 94 (574.42)

History of Аltai in the XX – the beginning of XXI centuries

In the contemporary  measurement: achievements and prospects of studying

Demchik Еvgenia Valentinovnaa*

а Doctor of History, Head of National History Department, Dean of History Faculty, Altai State University

Abstract

The article is devoted to analysis of current state in the history of study Altai region –one of the largest regions in the Russian Federation –during the Soviet and post-Soviet periods. This paper presents research on the history of political, socio-demographic, economic and cultural life of the region cared out over the past twenty year. Conclusions are made about the introduction into scientific use of new sources, using a variety of methodological techniques and research principles, and the expansion of the thematic spectrum of scientific works. The prospects for further study the Altai history are outlined.

Keywords: Altai; the Soviet and post-Soviet periods; history of study, Russian Federation, the expansion.

 

*Corresponding author

E-mail addresses:

 

Қазіргі өлшемдер бойынша ХХ – ХХІ ғасыр басындағы Алтай тарихы: оқытудың жетістіктері мен болашағы

Демчик Евгения Валентиновна a*

a тарих ғылымдарының докторы, Алтай мемлекеттік университетінің отандық тарих кафедрасының меңгерушісі, тарих факультеті деканы.

 

Түйін. Мақала кеңестік және посткеңестік кезеңдердегі Ресей Федерациясының ең ірі аймақатарының бірі – Алтай өлкесінің қазіргі күнгі зерттеуі тарихының талдауына арналған. Өлкенің соңғы жиырма жылдағы саясаттану тарихы, әлеуметтік-демографиялық, экономикалық және мәдени өмірі қарастырылуда. Ғылыми жұмыстың тақырыптық аясын кеңейту, зерттеу қағидалары мен әдіснамалық тәсілдерін қолдану, ғылыми айналымға жаңа көздерді тарту бойынша қорытындылар шығарылды. Алтай тарихын зерттеудің келешегі белгіленді.

Түйін сөздер: Алтай; кеңестік және посткеңестік кезеңдердегі оқыту тарихы.

© 2016. С. Аманжолов атыңдағы ШҚМУ

© 2016. S.Amanzholov named EKSU

© 2016. ВКГУ имени С.Аманжолова

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon