Materials of the act character as sources on the category of missing persons and dead in the Great Patriotic War

 

Aubakirova Assem Zhuniskhanovna

Master of the Humanities, senior research officer of Research Center "Altaytanu" of East Kazakhstan State University. The Republic of Kazakhstan, 070002, Ust-Kamenogorsk, st. 30-Gv. divisions, 34. E-mail: aubakirova.a.j@bk.ru

 

The collection consisting of orders of the Commissioner of Defence of the USSR during the Great Patriotic War and the military aspects connected with their everyday life is considered in the article. The contents of orders obviously illustrate shortcomings of the organizationquestions, granting resources and mobilization. Orders No. 46, 127, 166 explain a problem of inexplicable loss of human life which are still not found out. The fate of millions of people is still unknown because of unfair registration. From 307 orders included in the collection, 177 have been classified as "confidential", and 50 have been designated by a signature stamp of the increased privacy. Having studied orders, the maintenance of important questions has been opened. Difficulties of registration of those who have died in the Great Patriotic War and missing persons and also the questions connected with determination of category of the losses listed in orders.

Key words: The Great Patriotic War; deads; missing persons; act materials; source; everyday life of the military personnel.

DOI:10.31551/2410-2725-2018-4-1-186-193

Ұлы Отан соғысында қаза тапқандар және хабарсыз кеткендер категориясына байланысты актілік сипаттағы материалдар дерек ретінде

Аубакирова Асем Жунисхановна

гуманитарлық ғылымдар магистрі, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Алтайтану» ҒЗО-ның аға ғылыми қызметкері. Қазақстан Республикасы, 070002, Өскемен қ,  30-Гв.дивизия  к, 34. E-mail: aubakirova.a.j@bk.ru

 

Аңдатпа. Мақалада негізінен Ұлы Отан соғысы уақытында КСРО Қорғаныс Халық комиссарының бұйрықтарынан тұратын жинақтағы әскерилерге қатысты және олардың күнделікті өміріне қатысты аспектілер қарастырылған. Бұйрықтар мазмұны қаруландыру мен ұйымдастыру, ресурстармен қамтамасыз ету және мобилизация  жұмыстарында орын алған кемшіліктерді айқын көрсетеді. № 46, 127, 166 бұйрықтар әлі күнге дейін реттелмей келе жатқан адам шығыны мәселесін түсіндіреді. Миллиондаған адамдардың тағдыры дұрыс жүргізілмеген тіркеу жұмыс-тарының салдарынан әлі күнге дейін белгісіз. Жинаққа енген 307 бұйрықтың 177-сіне «құпия», 50-іне «аса құпия» белгісі соғылған. Бұйрықтарды толық қарастыра отырып, өзара байланысты маңызды сұрақтардың мазмұны ашылды. Ұлы Отан соғысында қаза тапқандар және хабарсыз кеткендерді тіркеуден өткізудің қиыншылықтары, шығын категориясын анықтауға байланысты сұрақтар бұйрықтарда көрсетілген.

Кілт сөздер: Ұлы Отан соғысы; қаза тапқандар; хабарсыз кеткендер; актілік материалдар; дерек; әскерилердің күнделікті өмірі.

 

Материалы актового характера как источники по категории пропавших без вести и погибших в Великой Отечественной войне

 

Аубакирова Асем Жунисхановна

магистр гуманитарных наук, старший научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова. Республика Казахстан, 070002, г.Усть-Каменогорск, ул. 30-Гв.дивизии, 34. E-mail: aubakirova.a.j@bk.ru

 

Аннотация.

В статье рассматривается сборник состоящий из приказов Комиссара Обороны СССР во время Великой Отечественной войны и военные аспекты связанные с их повседневной жизнью. Содержание приказов явно иллюстрирует недостатки в вопросах орга-низации, предоставлении ресурсов и мобилизации. Приказы № 46, 127, 166 объясняют проблему необъяснимых человеческих жертв которые до сих пор не выяснены. Судьба миллионов людей по-прежнему неизвестна из-за недобросовестной регистрации. Из 307 приказов, включенных в сборник, 177 были классифицированы как «секретные», а 50 были обозначены грифом повышенной секретности. Изучив приказы, было раскрыто содержание важных вопросов. Трудности регистрации тех, кто погиб в Великой Отечественной войне и пропавших без вести, а также вопросы, связанные с определением категории потерь, перечисленных в приказах.

Ключевые слова:

Великая Отечественная война; погибшие; пропавшие без вести; актовые материалы; источник; повседеневность военнослужащих.

 

Reference

 

  • Igibaev 2013 – Igibaev, SK, 2013, Istoriya Kazahstana v istochnikah i materialah, Foliant, Astana, 320 s. (Igibaev, SK, 2013, History of Kazakhstan in sources and materials, Foliant, Astana, 320 p.). (in Rus).

  • Kazakstan Respublikasyndagy tarihi 1995 – Kazakstan Respublikasyndagy tarihi sananyn kalyptasuy koncepciyasy, Kazakstan, Almaty, 32 b. (The concept of formation of historical consciousness in the Republic of Kazakhstan, Kazakstan, Almaty, 32 p.). (in Kaz).

  • Nazarbaev 2017 – Nazarbaev, NA 2017, Bolashakka bagdar: ruhani zhangyru, Egemen Kazakstan RG, retrived 05 February 2018, www.egemen.kz. (Nazarbaev, NA 2017, The view in future: spiritual revival, Egemen Kazakstan RG, retrived 05 February 2018, www.egemen.kz). (in Kaz).

  • Resej Federaciyasynyn Korganys Nd – Resej Federaciyasynyn Korganys Ministrlіgі Resej Askeri tarihi instituty. 1941–1945 zhyldardagy Uly Otan sogysy tarihy bojynsha kuzhattardy basyp shygaru bagdarlamasynyn negіzіnde «Korganys halyk komissarynyn bujryktary» kuzhattar zhinagy, Militera. Military literature, retrived 05 February 2018, www.militera.lib.ru. (Russia Military-historical Institute of the Ministry of defence of the Russian Federation. The publication of documents on the history of the great Patriotic war of 1941-1945, based on the program "orders of the people's Commissar of Defense" collection of documents, Militera. Military literature, retrived 05 February 2018, www.militera.lib.ru). (in Kaz).

© 2016. С. Аманжолов атыңдағы ШҚМУ

© 2016. S.Amanzholov named EKSU

© 2016. ВКГУ имени С.Аманжолова

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon