Peculiarities of police supervision in the sevenervice

 

DOI: 10.31551/2410-2725-2018-4-4-610-620

 

Shashaev Аuezhan Кadirzhanovich

Сandidate of History, Leading Researcher in Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology of the Committee of Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. Kazakhstan. E-mail: shashaevauezhan@mail.ru

 

Abstract. This article is devoted to the methods of police surveillancе muslim population in Sevenrivers.In official papers, secret instructions and in circularic letters of the Police department, there were instructions on data gathering about frame of mind of a local population, its attitude to administration of the territory, what position they could accept in the international conflicts, whether an idea of independence was kept in memory, who was supported by youth, what could be expected from them in the future, who taught in schools and medreses, how many schools taught by new methods, how many teachers and pupils were in them, what subjects they taught, ets. Each year these objects of information were gathered through the secret agents, privately by policemen. One of such  methods was eradication the ideas of independence, religions etc. from the memory of local population. The idea ofuselessness of resistance to police – administrative authority had to be strengthened in consciousness of native population.

Keywords: Turkistan; Sevenrivers; administrative authority; muslim population; police surveillancе; schools; medreses.

 

Полицейлік қадағалаудың жетісудағы ерекшеліктері

 

Шашаев Ауезхан Кадиржанович

т.ғ.к., Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының жетекші  ғылыми қызметкері. Алматы. Қазақстан E-mail: shashaevauezhan@mail.ru

 

Андатпа. Бұл мақалада Жетісулік мұсылман тұрғындарын бақылауға алудың полицейлік әдіс-тәсілдері қарастырылады. Арнайы іс-құжаттарда, құпия нұсқауларда, сонымен қатар полиция департаментінің айналымдық хаттарында мынадай мәліметтерді жинау туралы бұйрық берілді: жергілікті тұрғындардың көңіл-күйі қайда ауады, аймақтағы билікке деген көзқарастары, халықаралық шиеленістер бола қалса олар қандай ұстанымда  болады, өздерінің тәуелсіздігі туралы еске ала ма, жастарыкімді жақтайды, болашақта олардан не күтуге болады, мектептер мен медреселерде кімдер сабақ береді, жаңа тәсілдік мектептер қанша, оларда қанша ұстаз бен шәкірт бар, қандай пәндер оқытылады. Жыл сайын осындай мәліметтер полицияның құпия тыңшылары арқылы жиналатын. Осындай тәсілдердің бірі жергілікті тұрғындар санасындағы тәуелсіздіктені, діні және т.б. туралы естеліктерді жоюуға бағытталды. Халықтың санасына қарсыласудың мүлдем бекер екендігін сіңіруге күш жұмсалды.

Түйін сөздер: Түркістан; Жетісу;әкімшілік билік; мұсылман тұрғындары; полиция қадағалауы; мектеп; медресе.

 

Особенности полицейского надзора в Семиречье

 

Шашаев Ауезхан Кадиржанович

кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и этнологи имени Ч.Ч. Валиханова Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Казахстан, Алматы. E-mail: shashaevauezhan@mail.ru

 

Абстракт.В данной статье рассматриваются методы полицейского надзора мусульманского населения в Семиречье. В деловых бумагах, секретных инструкциях, а также циркулярных письмах департамента полиции имеются указания о сборе данных об: умонастроении местного населения, их отношение к администрации края, какую позицию они могут принять в международных конфликтах, сохранилась ли память о независимости, кого поддерживает молодежь, чего можно ожидать от них в будущем, кто преподает в мектебах и медресе, сколько новометодных школ, какие предметы и сколько учителей и учащихся в них обучается и т.д. Каждый год эти сведения собирались негласно полицейскими через тайных агентов. Одним из таких методов являлось искоренение из памяти коренного населения мысли о своей независимости, религии и т.д. В сознании народа укреплялась мысль о бесполезности сопротивления полицейско – административной власти.

Ключевые слова: Туркестан; Семиречье; административной власти; мусульманское население; полицейский надзор; мектебы; медресе.

Для цитирования:

Шашаев А. Особенности полицейского надзора в Семиречье//Мир Большого Алтая 2018. Т.4. №4. С. 610-620  https://www.journalaltai.com/4-3-2018 

DOI:10.31551/2410-2725-2018-4-4-610-620

Reference

 

Lejzerovich, 2001 – Lejzerovich, EE. 2001 Social'nye i ehkonomicheskie itogi rossijskoj kolonizacii Turkestana, Tel'-Aviv, 269 p. (Lejzerovich, EE 2001,Social and economic results of the Russian colonization of Turkestan, TelAviv, 269 p). (in Rus).

© 2016. С. Аманжолов атыңдағы ШҚМУ

© 2016. S.Amanzholov named EKSU

© 2016. ВКГУ имени С.Аманжолова

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon